13 Maj 2024

Autoriteti nxjerr për konsultim publik projektrregulloren “Për mënyrën dhe afatin e përllogaritjes së vlerës neto të aktiveve të fondit të pensionit privat, çmimit të kuotës, shndërrimin e kontributeve në kuota si dhe mënyrën e raportimit të informacionit”

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në zbatim të ligjit nr. 76/2023 “Për Fondet e Pensionit Privat”, ka hartuar projektrregulloren “Për mënyrën dhe afatin e përllogaritjes së vlerës neto të aktiveve të fondit të pensionit privat, çmimit të kuotës, shndërrimin e kontributeve në kuota si dhe mënyrën e raportimit të informacionit”. Projektrregullorja publikohet në faqen zyrtare të Autoritetit, për konsultim publik, në linkun e mëposhtëm:

https://amf.gov.al/projekt.asp?id=103

Për më shumë informacion, kontaktoni [email protected]