29 Tetor 2010

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën Janar – Shtator 2010

Tregu sekondar i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë periudhës Janar - Shtator 2010 u dominua në masën 93.22% nga transaksionet në instrumenta afatshkurtër (bono thesari) dhe 6.78% nga instrumenta afatgjatë (obligacione). Përsa i takon numrit të transaksioneve, 98.92% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë, i takojnë transaksioneve të kryera me bono thesari.

Të dhënat statistikore të tregut me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën Janar - Shtator 2010, flasin për një dominim të transaksioneve  "Shlyerje e vlerës nominale në maturim"  dhe "Shitje nga portofoli i ndërmjetësit financiar"përkatësisht me 50.83% dhe 22.10% kundrejt volumit të përgjithshëm.

Pjesëmarrja në tregun sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë dominohet nga investitorët individualë, të cilët kryejnë rreth 96.80 % të të gjitha transaksioneve në këtë treg, në raport me personat juridikë.Dy grupet e transaksioneve  B dhe C

Transaksioni i llojit B "Shitje nga portofoli i ndërmjetësit financiar" gjatë periudhës Janar -Shtator 2010 ka patur një rritje prej 301.76 milionë lekë ose në masën 3.76%, krahasuar me vitin 2009, shoqëruar me një ulje në masën 4.58% të numrit të transaksioneve.

Transaksioni i llojit C "Blerje nga individët para afatit të maturimit" gjatë periudhës Janar - Shtator ka patur një rritje prej 731.65 milionë lekë ose 43.71%, krahasuar me vitin 2009, ndjekur nga një rritje në masën 73.05% të numrit të transaksioneve.

Krahasuar me periudhën Janar - Shtator 2009, vihet re një rritje në vlerë absolute e totalit të transaksioneve të llojit B dhe C, të marra së bashku, me rreth 1,033.41  milionë lekë.

Tregu me Pakicë i Letrave me Vlerë të Qeverisë 2009, 2010

Lloji i Transaksionit

Vlera nominale

Ndryshimi

(në mln lekë)

(në %)

Periudha Janar - Shtator

2009

2010

`01/`09-1

Letra me Vlerë të Qeverisë

  

B

Shitje nga portofoli i ndërmjetësit  financiar

8,027.53

8,329.29

3.76

  

Individë

6,682.78

6,412.29

(4.05)

 

Persona juridike

1,344.75

1,917.00

42.55

  

C

Blerje nga individet para afatit të maturimit

1,673.70

2,405.35

43.71

  

 Individë

771.31

1,204.19

56.12

 

Persona juridikë

902.39

1,201.15

33.11Për të lexuar materialin e plotë të tregut me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar - shtator 2010 (në versionin EXCEL) klikoni këtu

Për të lexuar materialin e plotë të tregut me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar - shtator 2010 (në versionin PDF) klikoni këtu