29 Shkurt 2008

Hyn në fuqi Udhëzimi Nr. 24 Datë 15.11.2007 "Mbi trajtimin e dëmeve të mbuluara nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorrike për përgjegjësine ndaj palëve të treta"

Ky udhëzim trajton dëmet pasurore dhe jopasurore të mbuluara nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm, procedurën e trajtimit të kerkesës për dëmshpërblim, vlerësimin e dëmit dhe mënyrat e afatet e likuidimit dhe kontabilizmit të dëmeve.

http://www.amf.gov.al/readLaw.asp?id=61