Rregullore

Rregullore nr. 111, datë 26.10.2015 "Për Metodën e llogaritjes së kufirit minimal të aftësisë paguese të shoqërisë së sigurimit, që ushtron veprimtari në klasat e jetës dhe jo jetës"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 111
  Datë: 26/10/2015
 • Hyn në fuqi : 26/10/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, VKM nr. 191, datë 25.03.2005 “Për mënyrat e llogaritjes së nivelit të kërkuar të aftësisë paguese për sigurimin e jetës dhe të jo-jetës të shoqërive të sigurimit si dhe elementët që e përbëjnë atë” u shfuqizua. Autoriteti miratoi rregulloren nr. 111, datë 26.10.2015 “Për  metodën e llogaritjes së  kufirit minimal të aftësisë paguese të shoqërisë së sigurimit, që ushtron veprimtari në klasat e jetës dhe jo jetës” e cila ka si objekt përcaktimin e metodës së llogaritjes së kufirit minimal të aftësisë paguese të shoqërisë së sigurimit, që ushtron veprimtari në klasat e jetës dhe jo jetës.

   Materiali i plotë