Rregullore

Rregullore nr. 110, datë 26.10.2015 "Për përmbajtjen e raportit vjetor që publikohet nga shoqëritë e sigurimit dhe risigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 110
  Datë: 26/10/2015
 • Hyn në fuqi : 26/10/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kërkesave minimale për përmbajtjen e raportit vjetor që publikohet nga shoqëria e sigurimit dhe risigurimit.

(Ndryshuar me vendim Bordi nr. 170, Datë 31.10.2016)


   Materiali i plotë