Rregullore

Rregullore nr. 120, datë 26.11.2015 "Mbi kriteret, rregullat dhe procedurat për delegimin e disa funksioneve nga shoqëritë e sigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 120
  Datë: 26/11/2015
 • Hyn në fuqi : 26/11/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kritereve, rregullave dhe procedurave për delegimin nga shoqëritë e sigurimit të disa funksioneve.

   Materiali i plotë