Rregullore

Kodi i etikës në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, nr. 131, datë 26.11.2015

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 131
  Datë: 26/11/2015
 • Hyn në fuqi : 26/11/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Ky kod synon të përcaktojë rregullat e etikës dhe standardet profesionale për anëtarët e  Bordit dhe punonjësit e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, lidhur me veprimet e përditshme apo me ato vendimmarrëse në përputhje me misionin, parimet që udhëheqin  vlerat tona bazë. Kodi është një mjet për të nxitur përmirësimin e vazhdueshëm të qëndrimeve dhe sjelljeve drejt standardeve më të larta.

(Ndryshuar me vendimin nr. 131, datë 26.11.2015)

   Materiali i plotë