Rregullore

Rregullore nr. 85/1, datë 30.09.2015 "Për kriteret e risigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 85/1
  Datë: 30/09/2015
 • Hyn në fuqi : 30/09/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore ka për objekt të përcaktojë kriteret mbi bazën e të cilave lidhen marrëveshje risigurimi nga shoqëritë e sigurimit që ushtrojnë veprimtari në Republikën e Shqipërisë.

(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 88, datë 27.06.2016)

   Materiali i plotë