Rregullore

Rregullore e brendshme e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare nr. 136, datë 21.12.2015 "Për organizimin, funksionimin dhe përshkrimin e detyrave"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 136
  Datë: 21/12/2015
 • Hyn në fuqi : 21/12/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Administrim i Brendshem
 • Fusha: Të Përgjithshme

Kjo Rregullore synon të përcaktojë normat e përgjithshme që rregullojnë organizimin, funksionimin dhe përshkrimin e detyrave të çdo departamenti, drejtorie, sektori dhe njësie të administratës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare si dhe procedurat e komunikimit ndërmjet tyre.

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 87, datë 03.07.2017)

 
 
Shfuqizuar me Vendim Bordi nr. 130, datë 31.08.2017:
 
- KAPITULLI I
- KAPITULLI II
- KAPITULLI III

   Materiali i plotë