Rregullore

Rregullore nr. 138, datë 21.12.2015 "Për miratimin ose refuzimin e ndryshimeve thelbësore të statutit të shoqërisë së sigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 138
  Datë: 21/12/2015
 • Hyn në fuqi : 21/12/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i kësaj rregullore është përcaktimi i rregullave për miratimin ose refuzimin e ndryshimeve thelbësore të statutit të shoqërisë së sigurimit.

   Materiali i plotë