Rregullore

Rregullore nr. 10, datë 25.01.2016 "Mbi funksionimin e bibliotekës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 10
  Datë: 25/01/2016
 • Hyn në fuqi : 25/01/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për administrimin dhe funksionimin e Bibliotekës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.


(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr.86, datë 26.04.2019)
 

   Materiali i plotë