Rregullore

Rregullore nr. 40, datë 31.03.2016 "Mbi formën, përmbajtjen dhe rregullat për mbajtjen e regjistrave të ndërmjetësve në sigurime"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 40
  Datë: 31/03/2016
 • Hyn në fuqi : 31/03/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore përcakton formën, përmbajtjen dhe rregullat për mbajtjen e regjistrave të personave fizikë dhe juridikë që janë licencuar nga Autoriteti, për të kryer veprimtari ndërmjetësimi në sigurime.

   Materiali i plotë