Rregullore

Rregullore nr. 56, datë 28.04.2016 "Mbi administrimin e likuiditetit nga shoqëritë e sigurimit dhe risigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 56
  Datë: 28/04/2016
 • Hyn në fuqi : 28/07/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekt i kësaj rregulloreje është, metoda e llogaritjes së normës së likuiditetit, plani masave dhe veprimeve në rast të mungesës së likuiditetit dhe përmbajtja, mënyra dhe afatet kohore për njoftimin e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

   Materiali i plotë