Rregullore

Rregullore nr. 89, datë 27.06.2016 "Për kriteret dhe kërkesat për miratimin e shoqërisë audituese të shoqërive administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive dhe shoqërive administruese të fondeve të pensionit vullnetar"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 89
  Datë: 27/06/2016
 • Hyn në fuqi : 27/06/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për miratimin e shoqërisë audituese të shoqërive administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive dhe shoqërive administruese të fondeve të pensionit vullnetar.


(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 142, datë 30.07.2018)
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 99, datë 29.07.2020)

   Materiali i plotë