Rregullore

Rregullore nr. 87, datë 27.06.2016 “Mbi elementët e zbritshëm në llogaritjen e kapitalit të shoqërive të sigurimit”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 87
  Datë: 27/06/2016
 • Hyn në fuqi : 27/09/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i aktiveve jo likuide të cilat përbëjnë elementë të zbritshëm në llogaritjen e kapitalit.

   Materiali i plotë