Rregullore

Manuali i Mbikëqyrjes për Parandalimin e Pastrimit të Parave nr. 136, datë 29.09.2016

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 136
  Datë: 29/09/2016
 • Hyn në fuqi : 29/09/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i këtij manuali është garantimi që siguruesit dhe bizneset të cilave u shërbejnë janë në dijeni për rrezikun e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit me të cilin ata përballen si dhe garantimi që siguruesit veprojnë në përputhje me ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, si dhe në përputhje me aktet nënligjore në zbatim të këtij Ligji.


(Ndryshuar me vendim Bordi nr.34, date 27.03.2019)
 

   Materiali i plotë