Rregullore

Rregullore Nr. 55, datë 26.05.2017 "Mbi mbikëqyrjen e grupit të sigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 55
  Datë: 26/05/2017
 • Hyn në fuqi : 01/01/2018
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave, kushteve dhe kërkesave për realizimin e mbikëqyrjes së grupit të sigurimit, me qëllim administrimin e rrezikut që rrjedh nga ushtrimi i veprimtarisë së grupit të sigurimit.

   Materiali i plotë