Rregullore

Rregullore nr. 86, datë 03.07.2017 "Mbi administrimin e fondit të garancisë së shoqërisë së sigurimit dhe rastet e ndërhyrjes"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 86
  Datë: 03/07/2017
 • Hyn në fuqi : 03/07/2017
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekt i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregulla mbi administrimin e fondit të garancisë dhe rastet e ndërhyrjes.

   Materiali i plotë