Rregullore

Rregullore nr. 85, datë 03.07.2017 "Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 85
  Datë: 03/07/2017
 • Hyn në fuqi : 03/07/2017
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave, procedurave, afateve për licencimin dhe rinovimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, si person fizik dhe juridik, si dhe rasteve dhe procedurave të refuzimit, revokimit dhe pezullimit të licencës së vlerësuesit të dëmeve.

   Materiali i plotë