Rregullore

Rregullore nr. 85, datë 03.07.2017 "Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 85
  Datë: 03/07/2017
 • Hyn në fuqi : 03/07/2017
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave, procedurave, afateve për licencimin dhe rinovimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, si person fizik dhe juridik, si dhe rasteve dhe procedurave të refuzimit, revokimit dhe pezullimit të licencës së vlerësuesit të dëmeve.


(Ndryshuar me Vendimin e Bordit Nr. 36, datë 27.03.2019)
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit Nr. 164, datë 14.08.2019)

   Materiali i plotë