Rregullore

Rregullore nr. 53, datë 25.06.2009 "Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 53
  Datë: 25/06/2009
 • Hyn në fuqi : 25/06/2009
 • Botuar në: Fletore Zyrtare Nr. 180,    Fletore Zyrtare Nr. 60
  Datë: Dhjetor 2011, 27 prill 2018
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo Rregullore ka si qëllim përcaktimin e rregullave dhe procedurave të trajtimit të dëmeve, që mbulohen nga kontrata e sigurimit të pasagjerëve nga aksidentet në transportin public, të përgjegjësisë së pronarit ose të përdoruesit të mjetit motorik, për dëme shkaktuar palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti, të përgjegjësisë së pronarit ose të përdoruesit të avionit, për dëme shkaktuar palëve të treta dhe pasagjerëve nga përdorimi i këtij avionic, të përgjegjësisë së pronarit ose të përdoruesit të mjetit lundrues, për dëme shkaktuar palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 168, datë 13.12. 2011)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 148, datë 20.11. 2014)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 72, datë 04.04.2018)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 91, datë 31.05.2019)


 

   Materiali i plotë