Rregullore

Rregullore nr. 21, datë 06.02.2018 “Për administrimin e likuiditetit për fondin e investimeve”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 21
  Datë: 06/02/2018
 • Hyn në fuqi : 06/02/2018
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për shoqërinë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive në lidhje me administrimin e likuiditetit të fondeve të investimeve.


(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 259, datë 28.12.2018)

   Materiali i plotë