Rregullore

Rregullore nr. 56, datë 29.03.2018 “Mbi formën dhe përmbajtjen e detajuar të informimit të kreditorëve të njohur të shoqërisë së sigurimit”.

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 56
  Datë: 29/03/2018
 • Hyn në fuqi : 29/03/2018
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave në lidhje me formën dhe përmbajtjen e detajuar të informimit të kreditorëve të njohur të shoqërisë së sigurimit në rastet e likuidimit të detyrueshëm.
 

   Materiali i plotë