Rregullore

Rregullore nr. 26, datë 23.02.2011 “Mbi funksionimin e sistemit të raportimit AMF In-Reg”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 26
  Datë: 23/02/2011
 • Hyn në fuqi : 23/02/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore ka për objekt organizimin, funksionimin dhe përcaktimin e procedurave të sistemit të raportimit AMF In-Reg.

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 35, datë 21.03.2012)

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr.141, datë 26.09.2012)

(Ndryshuar me vendim Bordi nr. 41, datë 31.03.2016)


   Materiali i plotë