Rregullore

Rregullore nr. 110, datë 28.07.2011 "Për përcaktimin e nivelit të provigjoneve teknike të sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 110
  Datë: 28/07/2011
 • Hyn në fuqi : 25/08/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i kësaj rregulloreje, është përcaktimi i nivelit të provigjoneve teknike, përmbajtjes së bazës teknike të të dhënave, metodikave për përllogaritjen e provigjoneve teknike të sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit.

(Ndryshuar me Vendim Bordi Nr. 142, datë 29.10.2012)
(
Ndryshuar me Vendim Bordi Nr. 18, datë 28.02.2013)
(Ndryshuar me Vendim Bordi Nr. 15, datë 20.03.2015)
(Ndryshuar me Vendim Bordi Nr. 14, datë 15.02.2019)

 

   Materiali i plotë