Rregullore

Rregullore nr. 177, datë 13.12.2011 "Mbi organizimin e veprimtarisë kërkimore në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 177
  Datë: 13/12/2011
 • Hyn në fuqi : 13/12/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Kjo Rregullore ka për objekt të përcaktojë normat e përgjithshme që rregullojnë organizimin e veprimtarisë kërkimore të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (në vijim referuar si Autoriteti), detyrat funksionale të përgjithshme dhe të veçanta të çdo individi dhe njësie që angazhohet në këtë veprimtari.

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 98, datë 18.07.2012)

(Ndryshuar me vendim Bordi nr. 152, datë 30.11.2017)

   Materiali i plotë