Rregullore

Rregullore nr. 109, datë 29.08.2014 "Për kushtet dhe procedurat e bashkimit ose ndarjes së shoqërisë së sigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 109
  Datë: 29/08/2014
 • Hyn në fuqi : 29/08/2014
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kushteve dhe procedurave për bashkimin dhe ndarjen e shoqërive të sigurimit.

   Materiali i plotë