Rregullore

Rregullore nr. 135, datë 31.10.2014 "Për procedurat dhe parimet minimale në lidhje me sistemin e kontrollit të brendshëm dhe aspekte të tjera të sistemit të informimit të shoqërisë së sigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 135
  Datë: 31/10/2014
 • Hyn në fuqi : 31/10/2014
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekt i kësaj rregullore është përcaktimi i procedurave dhe parimeve minimale lidhur me sistemin e kontrollit të brendshëm dhe aspekte të tjera të sistemit të informimit të shoqërive së sigurimit që ushtrojnë veprimtari në Republikën e Shqipërisë.

   Materiali i plotë