Rregullore

Rregullore nr. 154, datë 23.12.2014 “Për njoftimin, korrigjimin apo ndalimin e informacionit promocional”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 154
  Datë: 23/12/2014
 • Hyn në fuqi : 23/12/2014
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e rregullave dhe procedurave për njoftimin, korrigjimin apo ndalimin e informacionit promocional.

   Materiali i plotë