Rregullore

Rregullore nr. 155, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e elementëve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të mbikëqyrura, si dhe procedurat e arkëtimit dhe rakordimit të tyre”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 155
  Datë: 23/12/2014
 • Hyn në fuqi : 23/12/2014
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Të Përgjithshme

Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e elementeve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të mbikëqyrura nga Autoriteti, si dhe procedurat e arkëtimit dhe rakordimit të tyre.

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 69, datë 23.07.2015)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 138, datë 28.09.2017)

 
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 164, datë 30.11.2017)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 163, datë 30.07.2018)

   Materiali i plotë