Rregullore

Rregullore nr. 17, datë 28.04.2015 "Për funksionimin dhe mbajtjen e procesverbalit të mbledhjes së bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 17
  Datë: 28/04/2015
 • Hyn në fuqi : 28/04/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e rregullave për funksionimin dhe mbajtjen e procesverbalit të mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 90, datë 27.06.2016)
(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 29, datë 04.03.2019)
(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 150, datë 30.09.2020)

   Materiali i plotë