Rregullore

Rregullore nr. 18, datë 28.04.2015 "Për rregullat e organizimit të sistemit të administrimit të rrezikut në shoqërinë e sigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 18
  Datë: 28/04/2015
 • Hyn në fuqi : 28/04/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore ka për objekt rregullimin e organizimit dhe funksionimit të sistemit të administrimit të rrezikut në shoqërinë e sigurimit.

   Materiali i plotë