Rregullore

Rregullore nr. 35, datë 27.03.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 35
  Datë: 27/03/2019
 • Hyn në fuqi :
 • Botuar në: 27/03/2019
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Kjo rregullore përcakton mënyrën dhe procedurën për kryerjen e testimit të njohurive për licencim nga kandidatët që kanë plotësuar kriteret dhe aplikojnë në Autoritet për t’u pajisur me licencë dhe kandidatët që kanë plotësuar kriteret dhe aplikojnë në Autoritet për të rinovuar licencën.
 

   Materiali i plotë