Rregullore

Rregullore nr. 146, datë 24.07.2019 “Për administrimin e aktiveve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare.

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 146
  Datë: 24/07/2019
 • Hyn në fuqi : 24/07/2019
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e procedurave dhe përgjegjësive për regjistrimin, kodim marrjen në dorëzim, lëvizjen, inventarizimin, amortizimin, vlerësimin, si dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve, që janë në pronësi ose në administrim nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.  

   Materiali i plotë