Rregullore

Rregullore nr. 249, datë 24.12.2019 “Për Regjistrin Elektronik të Dëmeve të Sigurimeve të Detyrueshme Motorike”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 249
  Datë: 24/12/2019
 • Hyn në fuqi : 01/01/2020
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave për raportimin elektronik të të dhënave të dëmeve të sigurimeve të detyrueshme motorike.
 

   Materiali i plotë