Rregullore

Rregullore nr. 198, datë 29.12.2020 “Për kualifikimin profesional dhe edukimin në vazhdim”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 198
  Datë: 29/12/2020
 • Hyn në fuqi : 29/12/2020
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Qëllimi i kësaj rregulloreje është të përcaktojë kriteret dhe procedurat për njohjen e programit të aktiviteteve të kualifikimit profesional dhe edukimit në vazhdim si dhe monitorimin e këtyre aktiviteteve, njohjen e krediteve të edukimit në vazhdim, si dhe standardet minimale të kualifikimit profesional, të subjekteve nën mbikëqyrje të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.
 

   Materiali i plotë