Rregullore

Rregullore nr. 35, datë 28.05.2015 "Për procedurat dhe shqyrtimin e ankesave"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 35
  Datë: 28/05/2015
 • Hyn në fuqi : 28/05/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë rregullat për procedurat dhe shqyrtimin e ankesave të depozituara në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, lidhur me pretendimet e të siguruarit apo personit tjetër të interesuar për përmbushjen e kërkesave ligjore dhe kushteve të kontratës së sigurimit, nga shoqëria e sigurimit.

   Materiali i plotë