Rregullore

Rregullore nr. 37, datë 28.05.2015 "Për përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për përzgjedhjen e shoqërisë audituese për shoqërinë e sigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 37
  Datë: 28/05/2015
 • Hyn në fuqi : 28/05/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për përzgjedhjen e shoqërisë audituese të shoqërive të sigurimeve dhe risigurimeve.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 141, datë 30.07.2018)
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 98, datë 29.07.2020)

   Materiali i plotë