Rregullore

Rregullore nr. 36, datë 28.05.2015 "Për informimin e të siguruarit apo personave të tjerë të interesuar për sa u përket zhvilllimeve dhe ndryshimeve ligjore në sektorin e sigurimeve"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 36
  Datë: 28/05/2015
 • Hyn në fuqi : 28/05/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për informimin e të siguruarit apo personave të tjerë të interesuar për sa u përket zhvillimeve dhe ndryshimeve ligjore, sipas të cilave shoqëria e sigurimit merr masat teknike dhe administrative për krijimin e infrastrukturës së teknologjisë së informacionit.

   Materiali i plotë