Rregullore

Rregullore nr. 58, datë 30.06.2015 “Mbi masat e vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, e ndryshuar

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 58
  Datë: 30/06/2015
 • Hyn në fuqi : 30/06/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Të Përgjithshme

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave dhe dokumentacionit për identifikimin e klientit, regjistrimin, ruajtjen e të dhënave dhe raportimin e tyre tek autoriteti përgjegjës (DPPPP) nga subjektet e kësaj rregulloreje.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 135, datë 21.12.2015)
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 24, datë 26.02.2018)
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 214, datë 31.10.2018)
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 97, datë 29.07.2020)
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 199, datë 29.12.2020)

 

   Materiali i plotë