Rregullore

Rregullore nr. 48, datë 30.06.2015 "Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 48
  Datë: 30/06/2015
 • Hyn në fuqi : 30/06/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo Rregullore përcakton kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të kërkesës, të personave që paraqesin kërkesën për t’u pajisur me licencë për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime.

(Ndryshuar me vendim Bordi nr. 18, datë 26.02.2016)

   Materiali i plotë