Rregullore

Rregullore nr. 79, datë 31.08.2015 "Për miratimin/licencimin e personave për të ushtruar veprimtarinë e agjentit në sigurime, si dhe rastet e mospranimit të regjistrimit të tij dhe refuzimit të licencës"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 79
  Datë: 31/08/2015
 • Hyn në fuqi : 31/08/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo Rregullore përcakton:

a) kriteret e profesionalizmit, etikës, të besueshmërisë dhe kërkesat financiare që duhet të plotësojë agjenti në sigurime si dhe rastet e mospranimit të regjistrimit të tij;
b) kërkesat, procedurat dhe afatet e licencimit të shoqërisë së agjentëve si dhe rastet e refuzimit;
c) rregulla për ushtrimin e veprimtarisë së agjentit nga bankat, degët e bankave të huaja, subjektet financiare jo-banka dhe subjektet e tjera, si dhe nga dega e shoqërisë së agjentëve të një vendi të huaj;
d) shumën e mbulimit të policës së sigurimit të përgjegjësisë profesionale të agjentit/shoqërisë së agjentëve ndaj palëve të treta;
e) rregulla për kriteret e organizimit dhe funksionimit të shoqërisë së agjentëve;
f) rregulla për transferimin e parave nga konsumatori te shoqëria e sigurimit dhe anasjelltas, me ndërmjetësinë e agjentit në sigurime.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 215, datë 31.10.2018)

   Materiali i plotë