Rregullore

Rregullore nr. 17, datë 21.03.2007 "Për mbajtjen dhe ruajtjen e regjistrave të subjekteve të licensuara, autorizuara dhe miratuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 17
  Datë: 21/03/2007
 • Hyn në fuqi : 21/03/2007
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Të Përgjithshme

Kjo rregullore përcakton mënyrën e mbajtjes dhe ruajtjes së regjistrave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare si dhe konsultimin e publikut me këto të dhëna.

(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 57, datë 25.06.2009)

(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 76, datë 28.08.2009)

(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 152, datë 30.11.2017)

 

   Materiali i plotë