Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
21.Dhorothea Male(klasat e jetës, të jojetës dhe risigurime7331.01.2018Pa afatSunTrust Broker sh.a.Rr. "Zef Jubani, Qendra Tregtare "Olimpia", kati 2, nr.3, Tirane.
22.Ejona Rryçi (klasat e jojetes)6630.11.2017Pa afatASSIBROKER sh.a.Rr. "Brigada VIII", Vila 3/1, Kati III, Tirane, Shqiperi.
23.Murat Cara (klasat e jojetës dhe jetës)6527.07.2017Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë
24.Anila Vako (klasat e jo-jetës dhe të jetës)6219.06.2017Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
25.Jerina Llukmani (klasat e jo-jetës dhe të jetës)6319.06.2017Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
26.Laura Mehmeti (klasat e jo-jetës dhe të jetës)6419.06.2017Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
27.Klaida Çekrezi(klasat e jetës dhe jo-jetës)5127.12.2016Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, Tiranë
28.Ardita Dragusha (klasat e jetës dhe jo-jetës)5227.12.2016Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, Tiranë
29.Dardana Cami (klasat e jetës dhe jo-jetës)5327.12.2016Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, Tiranë
30.Laura Mehmeti (klasat e jo-jetës)5427.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë