Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
15 Vendim nr. 191, 27/09/2018 Për rinovimin e licencës së Z. Edmond Dedja për ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime 27/09/2018
15 Vendim nr. 190, 27/09/2018 Për licencimin e Z. Agron Panariti si vlerësues dëmesh në sigurime 27/09/2018
15 Vendim nr. 189, 27/09/2018 Për miratimin e Marrëveshjes midis Bankës së Shqipërisë dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare “Për bashkëpunimin për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve të shlyerjes së titujve dhe shtëpive të klerimit të titujve” 27/09/2018
14 Vendim nr. 188, 18/09/2018 Për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Rregulloren Nr. 23, datë 26.02.2018 “Për Regjistrin Elektronik Online të Shitjeve të Kontratave të Sigurimit të Detyrueshëm Motorik” 18/09/2018
14 Vendim nr. 187, 18/09/2018 Për miratimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit për shkëmbim informacioni ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit 18/09/2018
14 Vendim nr. 186, 18/09/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 18/09/2018
14 Vendim nr. 185, 18/09/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 18/09/2018
13 Vendim nr. 184, 31/08/2018 Për miratimin e ndryshimit të buxhetit të vitit 2018 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 31/08/2018
13 Vendim nr. 183, 31/08/2018 Për miratimin e agjentit në sigurime në emër e për llogari të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig VIG” sh.a. 31/08/2018
13 Vendim nr. 182, 31/08/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 31/08/2018