Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Ankesave, datë 22.02.2018

Nr. Rendor


 

Data e regjistrimit të kërkesës
(Data, muaji,    viti).

Objekti
(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës).

Data e kthimit   të përgjigjes
(Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes).

Statusi i      kërkesës
Pranuar/
Refuzuar/
Pranuar pjesërisht.

Tarifa
Pa pagesë/
Me pagesë.
1.


 
Kërkesë  me shkresë 22.02.2018 Kërkuesi me shkresën nr.747 Prot, datë 22.02.2018 drejtuar Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, ka kërkuar informacion në lidhje me statusin e licencimit të ekspertit të vlerësuesit të dëmve. 
 
Nje kopje të plotë, te perditesuar, të listës / organikes së stafit që punon në Autoritetin Tuaj
Publik duke perfishire: Rolin / funksionin e punes, emer, mbiemer, daten zyrtare të e fillimit te punes,
adresen e postes elektronike (email) dhe numrin e telefonit per perdorim zyrtar.
Kthyer përgjigje me Tonën nr.  747/1, datë 07.03.2018, për shqyrtimin e kërkesë dhe vënien në dispozicion të informacionit pasi kërkesa të shoqërohet me dokumentacion e kërkuar , bazuar në nenin 39, të Ligjit nr.10076, datë 12.02.2009, “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”. Informacioni i kërkuar nga subjekti është pranuar pjesërisht.
Ligji nr.10076, datë 12.02.2009, “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” është lehtësisht i aksesueshëm në faqen zyrtare të AMF.
→ http://www.amf.gov.al→Programi Transparencës
Pa pagesë


SHËNIM:
Regjistri përditësohet çdo tre muaj.
  1. Evidentohet kronologjia e kërkesave.
  2. Evidentohet nisja e shqyrëtimit të kërkesës.
  3. Identifikohet lloji i kërkesës.
  4. Reflektohet afati i shqyrëtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
  5. (Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me Ligjin nr .9887, date 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
  6. Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
  7. Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit  në përputhje me udhëzimet përkatëse.