Investitorë Kujdes!

Fusha e veprimtarisë së Autoritetit është rregullimi dhe mbikëqyrja e tregut të titujve, tregut të sigurimeve dhe tregut të pensioneve vullnetare.

Publiku duhet të sigurohet që ofrimi i shërbimeve financiare vjen nga shoqëri të licencuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Në çdo rast, çdo i interesuar duhet të konsultojë faqen zyrtare të AMF-së.

Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e sigurimeve (sipas Regjistri i të Licensuarve - Tregu i Sigurimeve)
Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e titujve (sipas Regjistri i të Licensuarve - Tregu i Titujve)
Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e pensioneve vullnetare (sipas Regjistri i të Licensuarve - Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare)

Çdo investim apo blerje produkti financiar pranë një shoqërie, apo subjekti të palicencuar mund të jetë objekt mashtrimi dhe spekulimi.