Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Ankesave, datë 12.02.2018


Nr. Rendor


 

Data e regjistrimit të kërkesës
(Data, muaji,    viti).

Objekti
(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës).

Data e kthimit   të përgjigjes
(Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes).

Statusi i      kërkesës
Pranuar/
Refuzuar/
Pranuar pjesërisht.

Tarifa
Pa pagesë/
Me pagesë.
1.


 
Kërkesë me email
12.02.2018
Nje kopje të plotë, te perditesuar, të listës / organikes së stafit që punon në Autoritetin Tuaj
Publik duke perfishire: Rolin / funksionin e punes, emer, mbiemer, daten zyrtare të e fillimit te punes,
adresen e postes elektronike (email) dhe numrin e telefonit per perdorim zyrtar.
Kthyer përgjigje me email datë 15.02.2018 Informacioni i kërkuar nga ana juaj me email datë 11.02.2018, e gjeni të pasqyruar në faqen zyrtare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, (lehtësisht të aksesueshëm për publikun), në adresën e internetit → http://www.amf.gov.al→Programi Transparencës  

SHËNIM:
Regjistri përditësohet çdo tre muaj.
  1. Evidentohet kronologjia e kërkesave.
  2. Evidentohet nisja e shqyrëtimit të kërkesës.
  3. Identifikohet lloji i kërkesës.
  4. Reflektohet afati i shqyrëtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
  5. (Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me Ligjin nr .9887, date 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
  6. Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
  7. Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit  në përputhje me udhëzimet përkatëse.