Media: Njoftime

U zhvillua Konferenca e 35-të Vjetore e IOSCO-s

14 Qershor 2010

(Material i përpunuar, nxjerrë nga Organizata Ndërkombëtare e Komisioneve të Letrave me Vlerë (IOSCO), qershor 2010) Organizata Ndërkombëtare e Komisioneve të Letrave me Vlerë (IOSCO), zhvilloi gjatë periudhës 6-10 qershor 2010, Konferencën e 35-të Vjetore, në Montreal, Kanada. AMF u  përfaqësua në këtë [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 30

28 Maj 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 30 të muajit prill në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 30 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

U zhvillua aktiviteti dy ditor “Drejt një mbikëqyrje efektive me fokus rrezikun në sigurime dhe përshtatja e kuadrit ligjor”

25 Maj 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në bashkëpunim me Bankën Botërore, zhvilloi në datat 24 - 25 maj 2010, në ambientet e hotel "Rogner Europapark", aktivitetin dy ditor “Drejt një mbikëqyrje efektive me fokus rrezikun në sigurime dhe përshtatja e kuadrit ligjor”. Fjalën e hapjes e mbajti Kryetarja e AMF-së, Zj. Elisabeta [...]

Mbi publikimin e rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2009”

25 Maj 2010

Pas raportimit në datë 13.04.2010 pranë Komisionit të Ekonomisë në Kuvendin e Shqipërisë, të Kryetares së AMF, Zj. Elisabeta Gjoni, “Mbi aktivitetin e institucionit për vitin 2009”, Kuvendi i Shqipërisë ka dërguar përmes një shkrese zyrtare nr. 1396, datë 21.05.2010, rezolutën “Për vlerësimin [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Prill 2010

24 Maj 2010

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në periudhën janar - prill 2010 arritën rreth 2,732 milionë lekë, ose rreth 3 % më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës janar - prill 2010 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 189,557 duke shënuar një ulje [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

21 Maj 2010

Në mbledhjen e datës 21 maj 2010, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, midis të tjerave, shqyrtoi dhe miratoi vendimet e mëposhtme: 1. Licencimin e shoqërisë “Tirana Bank” sh.a për ushtrim veprimtarie tregtimi në letrat me vlerë të Qeverisë së     Republikës së Shqipërisë [...]

Zhvillimi i aktivitetit dy ditor “Drejt një mbikëqyrje efektive me fokus rrezikun në sigurime dhe përshtatja e kuadrit ligjor” në datat 24 - 25 maj 2010

20 Maj 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nën asistencën e Bankës Botërore dhe me financimin e First Initiative po punojnë për me shumë se një vit për realizimin e Projektit “Për Mbikëqyrjen Efektive”. Në këtë kuadër, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në bashkëpunim me Bankën Botërore, [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

19 Maj 2010

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" dhe nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe pika 14 e VKM-së, nr. 164, datë 28.01.2008, [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

5 Maj 2010

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 81 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të VKM nr. 79, datë 28.01.2008 [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën Janar - Mars 2010

26 Prill 2010

Tregu sekondar i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë periudhës janar-mars 2010 u dominua në masën 72.43% nga transaksionet në instrumenta afatshkurtër (bono thesari) dhe 27.57% nga instrumenta afatgjatë (obligacione). Përsa i takon numrit të transaksioneve, 97.19 % e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të letrave me [...]