Media: Njoftime

Zhvillimi i aktivitetit dy ditor “Drejt një mbikëqyrje efektive me fokus rrezikun në sigurime dhe përshtatja e kuadrit ligjor” në datat 24 - 25 maj 2010

20 Maj 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nën asistencën e Bankës Botërore dhe me financimin e First Initiative po punojnë për me shumë se një vit për realizimin e Projektit “Për Mbikëqyrjen Efektive”. Në këtë kuadër, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në bashkëpunim me Bankën Botërore, [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

19 Maj 2010

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" dhe nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe pika 14 e VKM-së, nr. 164, datë 28.01.2008, [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

5 Maj 2010

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 81 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të VKM nr. 79, datë 28.01.2008 [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën Janar - Mars 2010

26 Prill 2010

Tregu sekondar i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë periudhës janar-mars 2010 u dominua në masën 72.43% nga transaksionet në instrumenta afatshkurtër (bono thesari) dhe 27.57% nga instrumenta afatgjatë (obligacione). Përsa i takon numrit të transaksioneve, 97.19 % e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të letrave me [...]

Zhvillimet e tregut të pensioneve vullnetare private për periudhën janar - mars 2010

26 Prill 2010

Tregu i pensioneve vullnetare, pavarësisht rritjes së kontributeve dhe numrit të anëtarëve për periudhën janar - mars 2010, vazhdon të mbetet ende një treg i vogël, i cili pritet të zhvillohet pas ndryshimeve të fundit ligjore. Rritja e vlerës së kontributeve dhe numrit të anëtarëve, krahasuar me të njëjtën [...]

Për zhvillimin e testimit për brokera në sigurime

26 Prill 2010

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 81 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të VKM nr.79, date 28.01.2008 "Për [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Periudhën Janar - Mars 2010

23 Prill 2010

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në periudhën janar-mars 2010, arritën rreth 2,072 milionë lekë, ose rreth 7% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës janar- mars 2010 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 135,080 duke shënuar një ulje prej [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 29

21 Prill 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 29 të muajit mars në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 29 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Agjencisë së Mbikëqyrjes të Sigurimeve, Maqedoni, në fushën e mbikëqyrjes së sigurimeve

19 Prill 2010

Në datën 19 prill, 2009, në ambientet e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, u zhvillua  Ceremonia e Nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) dhe Agjencisë së Mbikëqyrjes të Sigurimeve, Maqedoni (ISA) në fushën e mbikëqyrjes së sigurimeve. Nënshkrimi [...]

Mbi raportimin në Komisionin e Ekonomisë së Kuvendit të Shqipërisë, të Kryetares së AMF-së, Zj. Elisabeta Gjoni, për veprimtarinë e institucionit gjatë vitit 2009

13 Prill 2010

Më datë 13 prill 2010, Kryetarja e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Zj. Elisabeta Gjoni, raportoi pranë Komisionit të Ekonomisë, në Kuvendin e Shqipërisë, mbi aktivitetin e institucionit dhe zhvillimet e tregjeve financiare jo-bankare, gjatë vitit 2009. Në fjalën e saj, Zj. Gjoni bëri një përmbledhje të [...]