Media: Njoftime

AMF bëhet nënshkruese e Marrëveshjes Shumëpalëshe të Mirëkuptimit me IOSCO-n

12 Qershor 2009

Më 11 Qershor 2009, gjatë Konferencës së 34 Vjetore të Organizatës Ndërkombëtare të Autoriteteve të Letrave me Vlerë (IOSCO) që u mbajt në Tel Aviv, AMF nënshkroi Memorandumin Shumëpalësh të Mirëkuptimit me IOSCO-n duke u bërë anëtare e organizatës me të drejta të plota. Autoriteti [...]

Mbi publikimin e listës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, të licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

5 Qershor 2009

Në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 9267, datë 29.07.2004 dhe VKM-se Nr.164, datë 28.01.2008 “Pёr përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime”, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, ka miratuar dhënien e licencës së vlerësuesit [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 18

2 Qershor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 18 në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 18 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Prill 2009

25 Maj 2009

Në periudhën janar - prill 2009, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 230,621 duke shënuar një rritje prej rreth 29% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2008. Rritja e numrit të kontratave në 2009 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto [...]

Pensionet private dhe reagimi ndaj politikave në kuadrin e krizës financiare dhe ekonomike

12 Maj 2009

Kriza aktuale financiare, ka patur një ndikim të madh në asetet e pensioneve në botë. Sipas vlerësimit të OECD, ato kanë një rënie me 5.4 trilion $ (mbi 20%) në fund të 2008. Kjo shton presionin mbi nivelet e financimit për planet e pensioneve me përfitime të përcaktuara (DB) dhe ka përkeqësuar situatën [...]

Punim mbi krizën e tanishme financiaro – kreditore dhe ndikimin e saj në ekonominë tonë

11 Maj 2009

(Punim i Prof. Dr. Aristotel Pano, 4 prill 2009) Në punimin e fundit, mbi krizën e tanishme financiaro – kreditore dhe ndikimin e saj në ekonominë tonë, Prof. Dr. Aristotel Pano ka bërë një analizë të krizës financiare globale, duke u ndalur tek shenjat e para të fillimit të krizës bankare dhe financiare, thellimi i saj [...]

Mbi publikimin e Gjeografisë së Sigurimeve 2008

4 Maj 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e Gjeografisë së Sigurimeve 2008. Në brendësi të këtij publikimi vihen re elementë të rinj, ku përveç informacionit mbi dendësinë e sigurimeve, shpërndarjen e primeve dhe produkteve të sigurimit [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 17

30 Prill 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 17 në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 17 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Ç'duhet të bëjnë institucionet përgjegjëse për dizenjimin e arkitekturës globale të sotme financiare

29 Prill 2009

Fjala e mbajtur, në 22 Prill në Bruksel, pranë Qendrës së Studimeve për Politikat Evropiane (CEPS)1 Në këtë fjalë, Zj. Diplock theksoi se politikat financiare globale të shekullit të 20 janë të vjetëruara dhe nevojitet të zëvendësohen me zgjidhje të reja, të reflektohen dalja e koncepteve të [...]

IAA (Shoqata Ndërkombëtare e Aktuarëve) - Komentar mbi kërkesat për shikim të amendimeve të propozuara nga FASB në lidhje me disa nga standardet ndërkombëtare të kontabilitetit

27 Prill 2009

Shoqata Ndërkombëtare e Aktuarëve, IAA (The International Actuarial Association,) si përfaqësuese e profesionit të aktuarit në botë, ka nxjerrë në faqen e saj zyrtare, një komentar mbi kërkesat  për shikim të amendimeve të propozuara  nga FASB për përdorimin e vlerës së drejtë, si dhe amendimet [...]